Uitzonderlijke actie: -20% op de hele collectie!

Deze website is eigendom van Klassieke Badkamers

Contactgegevens
Adres maatschappelijk zetel: Bredabaan 781 2170 Merksem
E-mail: info@klassiekebadkamers.be
Door de toegang tot en het gebruik van de website verklaart u zich uitdrukkelijk akkoord met de volgende algemene voorwaarden.

Intellectuele eigendomsrechten

De inhoud van deze site, met inbegrip van de merken, logo’s, tekeningen, data, product- of bedrijfsnamen, teksten, beelden e.d. zijn beschermd door intellectuele rechten en behoren toe aan Klassieke Badkamers of rechthoudende derden.
Ondernemingsnummer: 0464.130.053
BTW nummer: BE0464.130.053

Toepasselijkheid

1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op elk aanbod van de ondernemer en op elke tot stand gekomen overeenkomst op afstand tussen ondernemer en consument.
2. Voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, wordt de tekst van deze algemene voorwaarden aan de consument beschikbaar gesteld. Indien dit redelijkerwijs niet mogelijk is, zal de ondernemer voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, aangeven op welke wijze de algemene voorwaarden bij de ondernemer zijn in te zien en dat zij op verzoek van de consument zo spoedig mogelijk kosteloos worden toegezonden.
3. Indien de overeenkomst op afstand elektronisch wordt gesloten, kan in afwijking van het vorige lid en
voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, de tekst van deze algemene voorwaarden langs
elektronische weg aan de consument ter beschikking worden gesteld op zodanige wijze dat deze door de
consument op een eenvoudige manier kan worden opgeslagen op een duurzame gegevensdrager. Indien
dit redelijkerwijs niet mogelijk is, zal voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, worden
aangegeven waar van de algemene voorwaarden langs elektronische weg kan worden kennisgenomen
en dat zij op verzoek van de consument langs elektronische weg of op andere wijze kosteloos zullen
worden toegezonden.

De overeenkomst

1. De overeenkomst komt tot stand op het moment van aanvaarding door de consument van het aanbod en het voldoen aan de daarbij gestelde voorwaarden.
2. Indien de overeenkomst elektronisch tot stand komt, treft de ondernemer passende
technische en organisatorische maatregelen ter beveiliging van de elektronische overdracht
van data en zorgt hij voor een veilige web omgeving. Indien de consument elektronisch kan betalen,
zal de ondernemer daartoe passende veiligheidsmaatregelen in acht nemen.
3. De ondernemer kan zich binnen wettelijke kaders – op de hoogte stellen of de consument aan zijn
betalingsverplichtingen kan voldoen, alsmede van al die feiten en factoren die van belang zijn voor een
verantwoord aangaan van de overeenkomst op afstand. Indien de ondernemer op grond van dit onderzoek goede gronden heeft om de overeenkomst niet aan te gaan, is hij gerechtigd gemotiveerd een
bestelling of aanvraag te weigeren of aan de uitvoering bijzondere voorwaarden te verbinden.

Beperking van aansprakelijkheid

De informatie op de website is van algemene aard. De informatie is niet aangepast aan persoonlijke of specifieke omstandigheden, en kan dus niet als een persoonlijk, professioneel of juridisch advies aan de gebruiker worden beschouwd.

Klassieke Badkamers levert grote inspanningen opdat de ter beschikking gestelde informatie volledig, juist, nauwkeurig en bijgewerkt zou zijn. Ondanks deze inspanningen kunnen onjuistheden zich voordoen in de ter beschikking gestelde informatie. Indien de verstrekte informatie onjuistheden zou bevatten of indien bepaalde informatie op of via de site niet beschikbaar zou zijn, zal Klassieke Badkamers de grootst mogelijke inspanning leveren om dit zo snel mogelijk recht te zetten.

Klassieke Badkamers kan evenwel niet aansprakelijk worden gesteld voor rechtstreekse of onrechtstreekse schade die ontstaat uit het gebruik van de informatie op deze site.

Indien u onjuistheden zou vaststellen in de informatie die via de site ter beschikking wordt gesteld, kan u de beheerder van de site contacteren.

De inhoud van de site (links inbegrepen) kan te allen tijde zonder aankondiging of kennisgeving aangepast, gewijzigd of aangevuld worden. Klassieke Badkamers geeft geen garanties voor de goede werking van de website en kan op geen enkele wijze aansprakelijk gehouden worden voor een slechte werking of tijdelijke (on)beschikbaarheid van de website of voor enige vorm van schade, rechtstreekse of onrechtstreekse, die zou voortvloeien uit de toegang tot of het gebruik van de website.

Klassieke Badkamers kan in geen geval tegenover wie dan ook, op directe of indirecte, bijzondere of andere wijze aansprakelijk worden gesteld voor schade te wijten aan het gebruik van deze site of van een andere, inzonderheid als gevolg van links of hyperlinks, met inbegrip, zonder beperking, van alle verliezen, werkonderbrekingen, beschadiging van programma’s of andere gegevens op het computersysteem, van apparatuur, programmatuur of andere van de gebruiker.

De website kan hyperlinks bevatten naar websites of pagina’s van derden, of daar onrechtstreeks naar verwijzen. Het plaatsen van links naar deze websites of pagina’s impliceert op geen enkele wijze een impliciete goedkeuring van de inhoud ervan.

Klassieke Badkamers verklaart uitdrukkelijk dat zij geen zeggenschap heeft over de inhoud of over andere kenmerken van deze websites en kan in geen geval aansprakelijk gehouden worden voor de inhoud of de kenmerken ervan of voor enige andere vorm van schade door het gebruik ervan.

Ongeacht andere wettelijke bepalingen wijzen we alle aansprakelijkheid af voor:

a) verlies van omzet;
b) verlies van feitelijke of te verwachten winst;
c) verlies van contracten;
d) verlies van gebruik van geld;
e) verlies van verwacht spaargeld;
f) verlies van activiteiten;
g) verlies van productieve tijd;
h) verlies van kansen;
i) verlies van goodwill;
j) verlies van reputatie;
k) verlies van, schade aan of corruptie van data; of
l) elke indirecte of gevolgschade

Toepasselijk recht en bevoegde rechtbanken

Het Belgisch recht is van toepassing op deze site. In geval van een geschil zijn enkel de rechtbanken van het arrondissement Antwerpen bevoegd.

De prijs

1. Gedurende de in het aanbod vermelde geldigheidsduur worden de prijzen van de aangeboden producten en/of diensten niet verhoogd, behoudens prijswijzigingen als gevolg van veranderingen in btw-tarieven.
2. In afwijking van het vorige lid kan de ondernemer producten of diensten waarvan de prijzen
gebonden zijn aan schommelingen op de financiële markt en waar de ondernemer geen invloed op heeft, met variabele prijzen aanbieden. Deze gebondenheid aan schommelingen en het feit dat eventueel vermelde prijzen richtprijzen zijn, worden bij het aanbod vermeld.
3. Prijsverhogingen binnen 3 maanden na de totstandkoming van de overeenkomst zijn alleen toegestaan indien zij het gevolg zijn van wettelijke regelingen of bepalingen.
4. Prijsverhogingen vanaf 3 maanden na de totstandkoming van de overeenkomst zijn alleen toegestaan
indien de ondernemer dit bedongen heeft en:
a. deze het gevolg zijn van wettelijke regelingen of bepalingen; of
b. de consument de bevoegdheid heeft de overeenkomst op te zeggen met ingang van de dag waarop de prijsverhoging ingaat.
5. De in het aanbod van producten of diensten genoemde prijzen zijn inclusief btw.

Privacybeleid

Klassieke Badkamers hecht belang aan uw privacy. Hoewel de meeste informatie op deze site beschikbaar is zonder dat er persoonlijke gegevens moeten worden verstrekt, is het mogelijk dat de gebruiker om persoonlijke informatie gevraagd wordt. Deze informatie zal enkel gebruikt worden in het kader van ons klantenbeheer en om u op de hoogte te houden van nieuwigheden. De gebruiker kan zich, kosteloos en op verzoek, steeds verzetten tegen het gebruik van zijn gegevens voor direct marketing. Daartoe zal hij zich richten tot Klassieke Badkamers Bredabaan 781 2170 Merksem of info@klassiekebadkamers.be. Uw persoonsgegevens worden nooit doorgegeven aan derden.

Conform de wet verwerking persoonsgegevens van 08/12/1992 beschikt de gebruiker over een wettelijk recht op inzage en eventuele correctie van zijn persoonsgegevens. Mits bewijs van identiteit (kopie identiteitskaart) kunt u via een schriftelijke, gedateerde en ondertekende aanvraag aan Klassieke Badkamers Bredabaan 781 2170 Merksem of info@klassiekebadkamers.be, gratis de schriftelijke mededeling bekomen van uw persoonsgegevens. Indien nodig kunt u ook vragen de gegevens te corrigeren die onjuist, niet volledig of niet pertinent zouden zijn.

Klassieke Badkamers kan anonieme of geaggregeerde gegevens verzamelen van niet persoonlijke aard, zoals browser type of IP-adres, het besturingsprogramma dat u gebruikt of de domeinnaam van de website langs waar u naar de Klassieke Badkamers website gekomen bent, of waarlangs u die verlaat. Dit maakt het ons mogelijk de Klassieke Badkamers website permanent te optimaliseren voor de gebruikers.

Annulering

We kunnen een Contract annuleren als het Product om welke reden dan ook niet beschikbaar is. We zullen in dat geval onmiddellijk contact met u opnemen en elk door u al betaald bedrag terugbetalen binnen 30 dagen volgend op de kennisgeving van annulering van uw Bestelling.

Herroepingsrecht

Bij producten:
1. Onder voorbehoud van de in de voorgaande delen vermelde specifieke bepalingen, en zonder daarbij uw andere rechten met betrekking tot gebreken vertonende producten in aanmerking te nemen, kunt u zich uit een Contract terugtrekken en ons elk geleverd Product om welke reden dan ook retourneren als u er niet tevreden mee bent. Voorwaarde daarbij is dat u ons binnen 14 dagen volgend op de datum van levering van het Product schriftelijk op de hoogte stelt van het feit dat u het desbetreffende contract wenst te annuleren.

Bent u eenmaal in het bezit van goederen, dan bent u verplicht deze te bewaren en er op gepaste wijze voor te zorgen. Het Product dient ons in originele staat te worden teruggestuurd.

2. Heeft u er ons eenmaal van op de hoogte gesteld dat u uw recht tot herroeping wenst uit te oefenen, dan zal elk door ons gedebiteerd bedrag zo spoedig mogelijk, en in elk geval binnen 30 dagen volgend op uw herroeping en na ontvangst van de goederen, aan u worden terugbetaald.

Verplichtingen van de consument tijdens de bedenktijd

1. Tijdens de bedenktijd zal de consument zorgvuldig omgaan met het product en de verpakking. Hij zal het product slechts uitpakken of gebruiken in de mate die nodig is om de aard, de kenmerken en de werking van het product vast te stellen. Het uitgangspunt hierbij is dat de consument het product slechts mag hanteren en inspecteren zoals hij dat in een winkel zou mogen doen.
2. De consument is alleen aansprakelijk voor waardevermindering van het product die het gevolg is van een manier van omgaan met het product die verder gaat dan toegestaan in lid 1.

Uitoefening van het herroepingsrecht door de consument en kosten daarvan

1. Als de consument gebruik maakt van zijn herroepingsrecht, meldt hij dit binnen de bedenktermijn door middel van het modelformulier voor herroeping of op andere ondubbelzinnige wijze aan de ondernemer. Het elektronisch modelformulier kan online ingevuld worden op de website www.klassiekebadkamers.be.
2. Zo snel mogelijk, maar binnen 14 dagen vanaf de dag volgend op de in lid 1 bedoelde melding, zendt de consument het product terug, of overhandigt hij dit aan (een gemachtigde van) de ondernemer. De consument heeft de terugzendtermijn in elk geval in acht genomen als hij het product terugzendt voordat de bedenktijd is verstreken.
3. De consument zendt het product terug met alle geleverde toebehoren, in originele staat en verpakking, en conform de door de ondernemer verstrekte redelijke en duidelijke instructies.
4. Het risico en de bewijslast voor de juiste en tijdige uitoefening van het herroepingsrecht ligt bij de
consument.
5. De consument draagt de rechtstreekse kosten van het terugzenden van het product. Tenzij anders schriftelijk overeengekomen met de ondernemer.
6. Als de consument gebruik maakt van zijn herroepingsrecht, worden alle aanvullende overeenkomsten
van rechtswege ontbonden.

Verplichtingen van de ondernemer bij herroeping

1. Als de ondernemer de melding van herroeping door de consument op elektronische wijze mogelijk maakt, stuurt hij na ontvangst van deze melding onverwijld een ontvangstbevestiging.
2. Als de consument heeft gekozen voor een duurdere methode van levering dan de goedkoopste
standaardlevering, hoeft de ondernemer de bijkomende kosten voor de duurdere methode niet terug te
betalen.

Uitsluiting herroepingsrecht

De ondernemer kan de navolgende producten en diensten uitsluiten van het herroepingsrecht, maar alleen als de ondernemer dit duidelijk bij het aanbod, althans tijdig voor het sluiten van de overeenkomst, heeft vermeld:
1. Producten of diensten waarvan de prijs gebonden is aan schommelingen op de financiële markt waarop de ondernemer geen invloed heeft en die zich binnen de herroepingstermijn kunnen voordoen;
2. Overeenkomsten die gesloten zijn tijdens een openbare veiling. Onder een openbare veiling wordt
verstaan een verkoopmethode waarbij producten, digitale inhoud en/of diensten door de ondernemer
worden aangeboden aan de consument die persoonlijk aanwezig is of de mogelijkheid krijgt persoonlijk
aanwezig te zijn op de veiling, onder leiding van een veilingmeester, en waarbij de succesvolle bieder
verplicht is de producten, digitale inhoud en/of diensten af te nemen;
3. Dienstenovereenkomsten, na volledige uitvoering van de dienst, maar alleen als:
a. de uitvoering is begonnen met uitdrukkelijke voorafgaande instemming van de consument;
en
b. de consument heeft verklaard dat hij zijn herroepingsrecht verliest zodra de ondernemer de overeenkomst volledig heeft uitgevoerd;
4. Volgens specificaties van de consument vervaardigde producten, die niet geprefabriceerd zijn en die
worden vervaardigd op basis van een individuele keuze of beslissing van de Klassieke Badkamers consument, of die duidelijk voor een specifieke persoon bestemd zijn;

5. Ongeacht hetgeen voorafgaand bepaald werd:

a) zal onze volledige Aansprakelijkheid krachtens enig Contract in geen geval meer bedragen dan, in totaal, een bedrag gelijk aan een maximale waarde van: i) € 100,00; of ii) 110% van de totale waarde van het desbetreffende Contract op grond waarvan de noodzaak tot het ondernemen van actie zich voordoet;

b) zal onze volledige Aansprakelijkheid ten opzichte van u of een derde in geen geval meer bedragen dan, in totaal, een bedrag gelijk aan een maximale waarde van: i) € 100,00; of ii) 110% van het totaalbedrag dat door u aan ons werd betaald in de 12 maanden voorafgaand aan enige noodzaak tot het ondernemen van actie.

6. De beperking van Aansprakelijkheid is zowel van toepassing op elke uitdrukkelijk in deze Algemene Voorwaarden voorziene Aansprakelijkheid, als op alle Aansprakelijkheid die voortvloeit uit ongeldigheid of onuitvoerbaarheid van enige andere clausule in deze Algemene Voorwaarden.

7. In deze Algemene Voorwaarden betekent:

a) “Aansprakelijkheid” de aansprakelijkheid voor schending van een contract, schending van verplichtingen, verkeerde opgaven, vergoeding of enige andere grond tot actie in welke vorm dan ook in verband met of voortvloeiend uit deze Algemene Voorwaarden, met inbegrip van maar niet beperkt tot, de uitdrukkelijk in deze Algemene voorwaarden voorziene aansprakelijkheid of voortvloeiend uit de ongeldigheid of onuitvoerbaarheid van enige bepaling in deze Algemene Voorwaarden (en in het kader van deze definitie zullen alle verwijzingen naar “deze Algemene Voorwaarden” dienen te worden beschouwd als onderdeel van elk bijkomend Contract); en

b) “Schending van verplichtingen” de schending van elke (i) verplichting voortvloeiend uit de uitdrukkelijke of impliciete bepalingen van een Contract om aantoonbaar redelijke zorg te dragen voor of gebruik te maken van zijn bekwaamheden bij uitvoering van het Contract of (ii) de ongeschreven wettelijke verplichting daar aantoonbaar redelijke zorg voor te dragen of van zijn bekwaamheden gebruik te maken (maar geen andere, meer strikte verplichtingen).

Levering

1. We doen ons best om de Producten aan u te leveren op het leveringsadres dat u heeft opgegeven bij uw Bestelling.

2. We doen ons best de Producten te leveren binnen de door ons op het moment van bestelling aangegeven termijn. We kunnen echter geen exacte datum aangeven op het ogenblik dat u een Bestelling plaatst of in de Bevestiging van Bestelling.

3. We zullen proberen u op de hoogte te houden wanneer we verwachten dat we niet aan onze geschatte leveringsdatum kunnen voldoen, maar zijn, in zoverre wettelijk toegestaan, niet aansprakelijk voor verlies, aansprakelijkheid, waarde, schade, onkosten of uitgaven die voortvloeien uit late levering.

4. Bij levering van het Product kan u gevraagd worden een ontvangstbewijs te tekenen. U gaat ermee akkoord de Producten te controleren op gebreken, tekortkomingen of zichtbare schade alvorens ondertekening van het ontvangstbewijs. U dient een bewijs van ontvangst van het geleverde Product te bewaren voor eventuele toekomstige geschillen hieromtrent.

5. Gelieve er rekening mee te houden dat het voor ons onmogelijk kan zijn op bepaalde locaties te leveren. Als dat het geval is, zullen we u informeren met gebruikmaking van de contactgegevens die u ons aanlevert bij plaatsing van uw Bestelling. We zullen de benodigde stappen nemen om uw Bestelling gratis te annuleren of te zorgen voor levering op een alternatief adres.

6. We leveren in onze standaardverpakking. Speciale verpakkingswensen die door u kenbaar worden gemaakt impliceren extra kosten.

7. Alle met het Product verbonden risico’s zullen op u overgaan bij levering, behalve wanneer de levering uitgesteld wordt door schending van uw verplichtingen krachtens een Contract, wanneer het risico op u over zal gaan op de datum dat de levering had moeten plaatsvinden zonder schending van verplichtingen van uw kant. Wanneer het risico op u is overgegaan, wijzen we alle aansprakelijkheid af in geval van verlies of vernieling van het Product.

8. U dient voorzichtig te zijn bij het openen van het Product zodat u het niet beschadigt, vooral bij gebruik van scherpe voorwerpen.

9. U verklaart beschikbaar te zijn om het Product op passende wijze in ontvangst te nemen, zonder onnodige vertraging en op elk door ons redelijk gespecificeerd moment.

10. Wanneer u niet beschikbaar bent voor ontvangst of afhalen, kunnen we een kennisgeving voor u achterlaten waarop instructies staan over een tweede leveringspoging of afhalen bij de transportonderneming.

11. Wanneer levering of afhalen vertraagd wordt door uw onredelijke weigering om de levering in ontvangst te nemen of als u levering of afhalen bij de transportonderneming niet aanvaardt (binnen twee weken volgend op onze eerste poging u het Product te leveren), dan kunnen we (zonder afbreuk te doen aan elk ander recht of andere maatregel waarover we beschikken) één of beide van de volgende stappen ondernemen:

a) u billijke opslagkosten en andere in redelijke mate door ons gemaakte kosten in rekening brengen; of

b) het Product onbeschikbaar maken voor levering of afhalen en u laten weten dat we het desbetreffende Contract onmiddellijk annuleren.

12. Het is uw verantwoording u ervan te verzekeren dat de Producten voldoende zijn en tegemoetkomen aan uw behoeften en persoonlijke wensen. We garanderen niet dat de Producten aan uw persoonlijke wensen voldoen. U gaat ermee akkoord dat de Producten standaard zijn en niet op maat gemaakt om aan uw persoonlijke wensen tegemoet te kunnen komen.

13. Als plaats van levering geldt het adres dat de consument aan de ondernemer kenbaar
heeft gemaakt.
14. De ondernemer zal geaccepteerde bestellingen met bekwame spoed doch uiterlijk binnen 30 dagen
uitvoeren, tenzij een andere leveringstermijn is overeengekomen. Indien de bezorging vertraging
ondervindt, of indien een bestelling niet dan wel slechts gedeeltelijk kan worden uitgevoerd, ontvangt de
consument hiervan uiterlijk 30 dagen nadat hij de bestelling geplaatst heeft bericht.
15. Het risico van beschadiging en/of vermissing van producten berust bij de ondernemer tot het moment van bezorging aan de consument of een vooraf aangewezen en aan de ondernemer bekend gemaakte vertegenwoordiger, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen.

Garantie en klachtenmanagement

1. We zullen onze verplichtingen krachtens deze Algemene Voorwaarden met zorg en bekwaamheid uitvoeren.

2. We hechten veel waarde aan de tevredenheid van onze klanten. U kunt op elk moment contact met ons opnemen door gebruik te maken van de contactgegevens. We zullen ons best doen om uw verzoek zo snel als redelijkerwijs mogelijk in behandeling te nemen en zullen contact met u opnemen bij ontvangst van elke relevante vraag of klacht. In gevallen die betrekking hebben op de garantie dient de fabrikant er vaak bij betrokken te worden, waardoor het iets langer kan duren om uw verzoeken of klachten af te handelen.

3. U kunt de afhandeling van uw klacht bespoedigen door het onderwerp daarvan zo accuraat mogelijk te beschrijven en door ons, waar van toepassing, een kopie van de Bestelling of op zijn minst het bestelnummer dat we u gegeven hebben in de Bevestiging van Bestelling toe te sturen. Mocht u binnen een termijn van 5 werkdagen nog geen reactie van ons hebben ontvangen, gelieve dan opnieuw contact met ons op te nemen. Het kan voorkomen dat uw e-mails door onze anti-spamfilters geblokkeerd worden en ons niet bereiken, of dat correspondentie die we u toegestuurd hebben u niet bereikt.

Overmacht

1. We kunnen niet aansprakelijk worden gesteld voor enige schending, hindering of vertraging in de uitvoering van een Contract die toe te schrijven is aan een oorzaak waarop wij geen controle kunnen uitoefenen, inclusief maar niet beperkt tot, alle vormen van overmacht, acties van derden (inclusief maar niet beperkt tot hackers, leveranciers, overheid, quasi-autonome non-gouvernementele overheden, supranationale of lokale autoriteiten), oproer, rellen, burgerlijke onrust, oorlog, vijandelijkheden, militaire operaties, nationale rampen, terrorisme, piraterij, arrestaties, dwang uitgeoefend door een bevoegde autoriteit, stakingen en/of lock-out, epidemie, brand, ontploffing, storm, overstroming, droogte, extreme weersomstandigheden, aardbevingen, natuurrampen, ongevallen, mechanisch defecten, software van derden, storingen of problemen met de openbare nutsvoorzieningen (met inbegrip van falen van elektriciteit, telecommunicatie of internet ), gebrek aan of onmogelijkheid om bevoorraad te worden met materiaal, uitrusting en/of transport (“Overmacht”), ongeacht het feit dat de omstandigheden in kwestie konden worden voorzien.

2. Als we verplichtingen zijn aangegaan om identieke of gelijkwaardige Producten te leveren aan meerdere klanten en we worden verhinderd om onze verplichtingen aan u volledig te na te komen op grond van overmacht, kunnen we naar eigen goeddunken besluiten welke Contracten we zullen uitvoeren en in welke mate.

Uitblijven van betaling, Ontbinding

1. Als u:

a) een van uw verplichtingen krachtens een Contract schendt; of

b) u een van uw schuldeisers ervan op de hoogte stelt dat u uw betalingen hebt opgeschort of binnenkort op zult schorten, als u niet in staat bent uw schulden te betalen, of een besluit tot ontbinding is goedgekeurd, of een bewindvoerder is aangesteld voor management van uw zaken, uw bedrijf en uw eigendommen, of een liquidateur en/of manager of curator aangesteld is voor alle of een deel van uw eigendommen of onderneming, of zich omstandigheden voordoen die de rechtbank of een schuldeiser machtigen een curator en/of manager of liquidateur aan te stellen die het gerechtshof machtigt over te gaan tot ontbinding of faillietverklaring, of dat u zich in welke jurisdictie dan ook naar aanleiding van een schuld in gelijkwaardige omstandigheden bevindt; kunnen wij het desbetreffende Contract onmiddellijk ontbinden door u schriftelijk op de hoogte te stellen en elke aanbetaling behouden. U zult ons schadeloosstellen voor alle klachten, verlies, schade, aansprakelijkheid, kosten en uitgaven, van welke aard dan ook als gevolg van een dergelijke ontbinding en alle bedragen die u aan ons verschuldigd bent kunnen onmiddellijk opeisbaar worden gemaakt.

2. In geval van niet tijdig betalen van de factuur, behouden we ons het recht voor rente te vorderen over de achterstallige betaling, berekend op basis van het wettelijk geldende tarief en van toepassing vanaf de datum van de eerste betalingsaanmaning. Daarnaast kan er een boete berekend worden van 12,5% over het uitstaande bedrag, met een minimum van € 30,00, evenals de aanmaningskosten.

3. Ontbinding van een Contract doet geen afbreuk aan eventuele verworven rechten of rechtsmiddelen van een van beide partijen. Ontbinding van een Contract doet geen afbreuk aan het van kracht worden of van kracht blijven van een bepaling waarvan uitdrukkelijk of impliciet voorzien is dat die in werking treedt of van kracht blijft op het moment van of na een dergelijke ontbinding.

Kennisgevingen

1. Iedere kennisgeving krachtens een Contract dient schriftelijk te gebeuren en kan persoonlijk afgeleverd worden of via een gefrankeerde of aangetekende brief met ontvangstbevestiging of per e-mail geadresseerd worden aan de relevante partij op het laatst bekende adres of e-mailadres van de andere partij.

2. Iedere kennisgeving per post wordt geacht te zijn ontvangen 3 Werkdagen nadat die gepost werd, als het adres van de ontvanger in België is. Een kennisgeving per e-mail wordt geacht te zijn ontvangen wanneer de e-mail aantoonbaar is binnengekomen op de server van de ontvanger. Ten bewijze daarvan volstaat het dat de brief of e-mail correct was geadresseerd en, in het voorkomende geval, correct was gefrankeerd of verzonden als aangetekende brief met ontvangstbevestiging.

Het gebruik van “cookies”

Tijdens een bezoek aan de site kunnen ‘cookies’ op de harde schijf van uw computer geplaatst worden en dit enkel en alleen om de site beter af te stemmen op de behoeften van de terugkerende bezoeker. Deze mini bestandjes of cookies worden niet gebruikt om het surfgedrag van de bezoeker op andere websites na te gaan. Uw internetbrowser laat u toe dat u het gebruik van cookies verhindert, dat u een waarschuwing ontvangt wanneer een cookie geïnstalleerd wordt of dat u de cookies nadien van uw harde schijf verwijdert. Raadpleeg hiervoor de helpfunctie van uw internetbrowser.

Google analytics

Deze website maakt gebruik van Google Analytics, een webanalyse-service die wordt aangeboden door Google Inc. (“Google”). Google Analytics maakt gebruik van “cookies” (tekstbestanden die op Uw computer worden geplaatst) om de website te helpen analyseren hoe gebruikers de site gebruiken. De door het cookie gegenereerde informatie over Uw gebruik van de website (met inbegrip van Uw IP-adres) wordt overgebracht naar en door Google opgeslagen op servers in de Verenigde Staten. Google gebruikt deze informatie om bij te houden hoe u de website gebruikt, rapporten over de website-activiteit op te stellen voor website-exploitanten en andere diensten aan te bieden met betrekking tot website-activiteit en internetgebruik. Google mag deze informatie aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover deze derden de informatie namens Google verwerken. Google zal Uw IP-adres niet combineren met andere gegevens waarover Google beschikt. U kunt het gebruik van cookies weigeren door in Uw browser de daarvoor geëigende instellingen te kiezen. Wij wijzen u er echter op dat u in dat geval wellicht niet alle mogelijkheden van deze website kunt benutten. Door gebruik te maken van deze website geeft u toestemming voor het verwerken van de informatie door Google op de wijze en voor de doeleinden zoals hiervoor omschreven.

Deze website is ontwikkeld in samenwerking met RobONTWERPT